అనుభవానికి వచ్చెనా అంతులేని వేదన | S.P BALU

song lyrics

అనుభవానికి వచ్చెనా అంతులేని వేదన
దైవవాక్కును మీరినందుకు పడెను నీకు కఠిన శిక్ష
1. మట్టినుండి మనిషిగా ప్రభు నిన్ను మలిపినాడే
ప్రక్కటెముకల పడతి చేసి నీకు తోడుగ పంపినాడే
భువిని స్వర్గము చేసి మంచి చెడులను తెలిపినాడే  ||అనుభవానికి||
2. రాజు నీవు రాలిపడితివి రాయి రప్పల మధ్యన
కలికి మాటకు విలువ ఫలముగ కష్టములు నిన్ను ముసిరెనా
ఆదరించిన ప్రకృతే నిను వికృతముగా మార్చెనా  ||అనుభవానికి||
3. మనిషి మనుగడ విలువ ఫలముగ జన్మ పాపము అంటగట్టి
ఆరు ఋతువుల కాల చక్రం పాపభారము తలన పెట్టి
తరతరాలుగా జాతిని మరణ భయమున త్రోసినావే   ||అనుభవానికి||

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.