ఆకాశమందున్న ఆసీనుడా | Telugu christian devotional

song lyrics

ఆకాశమందున్న ఆసీనుడా
నీ తట్టు కనులెత్తుచున్నానునేను
నీ తట్టు కనులెత్తుచున్నాను
1.దారి తప్పిన గొర్రెను నేను
త్రోవ కానక తిరుగుచున్నాను 
కరుణించుమా యేసు కాపాడుమా
నీ తట్టు కనులెత్తుచున్నాను                 ||ఆకాశ||
2. గాయపడిన గొర్రెను నేను
బాగుచేయుమా పరమవైద్యుడా            ||కరుణించుమా||
3. పాప ఊబిలో పడివున్నాను
లేవనెత్తుమా బాగుచేయుమా                  ||కరుణించుమా||
4.ఎండిపోయిన ఎముకను నేను
ఆత్మ నింపుము బ్రతికించుము              ||కరుణించుమా||

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.