అలల పైనే నడచినా | Alalapai nadachina


అలల పైనే నడచినా నాదు యేసయ్యా- ఆదు కోవయ్యా ..(2)
గలిబిలిని నా కలవరములను – తొలగచేసిన కలుషహరుడా (2)
నాదు యేసయ్యా… ఆదు కోవయ్యా… నాదు యేసయ్యా

 1. శుద్ధుడా నీ పిలుపు వింటిని – అద్దరికి నే పయన మైతిని (2)
  ప్రొద్దుపోయెను భయము లాయెను – ఉద్ధరించగ స్వామి రావా        “ఆదు “
 2. నట్టనడి సంద్రాన రేగెను- అట్టహాసపు పెనుతుఫాను (2)
  గట్టుచూడగా చాల దూరము – ఇట్టి శ్రమలలో చిక్కు కొంటిని       “ఆదు “
 3. అలలు నాపై విసరి కొట్టగా – నావ నిండుగా నీరు చేరెను (2)
  బ్రతుకులెంతో భారమాయెను – రేవు చేరే దారి లేదా                      “ఆదు “
 4. మాట మాత్రపు సెలవు చేత – సూటిగా అద్భుతములెన్నో (2)
  చాల చేసిన శక్తి మంతుడా – జాలి చూపి మమ్ము బ్రోవుమా            “ఆదు “
 5. చిన్న జీవిత నావ నాది – నిన్నేగురిగా పయనమైతిని
  ఎన్నోశోధన లెన్నో భయములు – కన్నతండ్రి కానరావా               “ఆదు “

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.