ఆకశాన తార ఒకటి వెలసింది | akashana taara

ఆకశాన తార ఒకటి వెలసింది – ఉదయించెను రక్షకుడని తెలిపింది

 1. యూద దేశపు బెత్లెహేములో – కన్య మరియ గర్బమున జన్మించె
  తూర్పు దేశపు గొప్ప జ్ఞానులు – యూదుల రాజు ఎక్కడని వెతికారు
  తూరుపు దిక్కున చుక్కను కనుగొని – ఆనందభరితులై యేసుని చేరిరి
  కానుకలిచ్చిరి పూజించిరి 
 2. రాత్రివేళలో మంద కాసెడి – కాపరులకు ప్రభువు దూత ప్రకటించే
  లోక ప్రజలకు మిగుల సంతసం – కలిగించెడి వర్తమానమందించే
  క్రీస్తే శిశువుగా యేసుని పేరట – ముక్తిని గూర్చెడి రక్షకుడాయెగా
  సంతోషగానముతో స్తుతియింతుము
                                                                                                        “ఆకశాన”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.