ఆరాధన ఆరాదన – స్తుతి ఆరాధన ఆరాధన

ఆరాధన ఆరాదన – స్తుతి ఆరాధన ఆరాధన
సత్యవంతుడా ఆరాధన – నిత్యుడగు దేవుడా ఆరాధన

  1. యెహోవాయీరే ఆరాధన – చూచుకొను దేవుడా ఆరాధనా
  2. యెహోవా రాఫా ఆరాధన – స్వస్థపరచు దేవుడా ఆరాధనా
  3. యెహోవా షాలేం ఆరాధన – శాంతినిచ్చు దేవుడా ఆరాధనా
  4. యెహోవా నిస్సీ ఆరాధన – జయమునిచ్చు దేవుడా ఆరాధనా

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.