యేసు నీవు నన్ను ప్రేమిస్తున్నావు

యేసు నీవు నన్ను ప్రేమిస్తున్నావు – నీదు ప్రేమను నేను పొందుచున్నాను
దిన దినము నాయెడల – నీ కృప విస్తరించు చున్నది – 2
నీ కృప విస్తరించు చున్నది.

 1. ప్రేమతోనే పిలిచేవారు ఈ ధరణీలో ఎవరు లేరు
  నా చేయిపట్టి నడిపేవారు ఈలోకమందు కానరారే -2
  అయితే తల్లిగా, తండ్రిగా నీవే వున్నావు
  నీదు ప్రేమతో నా చేయిపట్టి నడుపుచున్నావు – 2       “దినదినము”
 2. నా యోగ క్షేమమడిగేవారు నా మిత్రులలో ఎవరులేరు
  ఆధరణా చూపేవారు అయిన వారుకానరారే – 2
  అయితే స్నేహమై, బంధమై నీవే వున్నావు
  అన్నివేళలా ఆధరణ చూపుచున్నావు – 2                   ” దినదినము”
 3. కష్టాలు తీర్చేవారు ఒక్కరైనా కానరారే
  ఓదార్పునిచ్చేవారు ఎవరు నాకు లేనేలేరే – 2
  అయితే ప్రియుడవై, ప్రేమికుడవై నీవే వున్నావు
  నిత్యము నీ సన్నిధిలో బలపరుచుచున్నావు – 2      “దినదినము”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.