జయహే జయహే|Jayahe Jayahe

జయహే.. జయహే.. జయహే.. జయహే..
జయ జయ దేవసుతా జయ జయ విజయసుతా

 1. సిలువలో పాపికి విడుదల కలిగెను- విడుదల కలిగెను
  కలువరిలో నవ జీవన మొదవెను – జీవన మొదవెను
  సిలువ పతాకము జయమును గూర్చెను
  జయమని పాడెదను-నా విజయము పాడెదను
  నా విజయము పాడెదను
 2. మరణపు కోటలో మరణమే సమసెను – మరణమే సమసెను
  ధరణిలో జీవిత భయములు దీరెను – భయములు దీరెను
  మరణములో సహ జయములు నావే (2)                           “జయమని”
 3. శోదనలో ప్రభుసన్నిది దొరికెను – సన్నిది దొరికెను
  వేధనలే రణభూమిగా మారెను భూమిగ మారెను
  శోధన భాధలు బలమును గూర్చెను (2)                            “జయమని”
 4. ప్రార్ధనకాలము బహుప్రియమాయెను – బహుప్రియ మాయెను
  సార్ధకమాయెను దేవుని వాక్యము – దేవుని వాక్యము
  ప్రార్ధనలే భలి పీఠములాయెను (2)                                    “జయమని”
 5. పరిశుద్ధాత్ముని ప్రాపక మొదవెను – ప్రాపక మొదవెను
  వరుడగు యేసుని వధువుగ మారితి – వధువుగ మారితి
  పరిశుద్ధుడు నను సాక్షిగ పిలచెను (2)                                “జయమని”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.