యేసు నామామృతము కన్నను |Yesu Nammamruthamu Kannanu

వేరొక నామమున రక్షణ లేదు 136:1,2,3,4,5

1.యేసు నామామృతము కన్నను వేరే మాకిఁక లేదుగా దోసముల నెడబాపి పరమని వాస పదవికిఁ జేర్చుఁగా ||యేసు||
2.నిత్య రక్షణ నిత్య జీవము నిజముగా మాకిచ్చును సత్యసువిశేషార్థసారము సతము గ్రోలుట కొసఁగెను ||యేసు||
3.దురిత భవ మను నంధకారము దూరముగఁ బోఁదోలెఁగా అరయఁ దన విమలాత్మ వరమున మరల మము వెలిఁగించెఁగా ||యేసు||
4.గొప్ప కుల గర్వముల మెప్పను తప్పుల న్విడఁగొట్టెను చెప్ప శక్యముగాని రక్షణ సృష్టిలో మము నిల్పెను ||యేసు||
5.అడ్డు పరచు పిశాచి మార్గపు జిడ్డులను ఛేదించెను దొడ్డ కాపరి యేసు తన దగు దొడ్డిలో మముఁ జేర్చెను. ||యేసు||

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.