Devudu Mana Pakshamuna|దేవుడు మాపక్షమున ఉండగా

దేవుడు మాపక్షమున ఉండగా మాకు విరోది ఎవడు
జీవము గల దేవుని సైన్యముగా శాతానుని ఓడింతుము “2”
యుద్ధం యెహోవాదే రక్షణా యెహోవాదే
విజయం యెహోవాదే ఘనతా యెహోవాదే                                     ” దేవుడు “

 1. మా దేవునీ భాహువే తన ధక్షిణా హస్తమే
  ఆయన ముఖ కాంతియే మాకు జయమిచ్చును”2″
  తనదగు ప్రజగా మము రూపించి – నిరతము మాపై కృపచూపించి
  తన మహిమకై మము పంపించి – ప్రభావమును కనబరుచును ” యుద్ధం”
 2. మా దేవునీ ఎరిగినా జనులుగా మేమందరం
  భలముతో ఘన కార్యముల్‌ చేసి చూపింతుము “2”
  దేవుని చేసుర క్రియలు చేసి – భూమిని తల క్రిందులుగా చేసి
  ఆయన నామము పైకెత్తి – ప్రభు ద్వజము స్తాపింతుము              “యుద్ధం “

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.