మంగళము క్రీస్తునకు మహిత|Mangalame Kreestunaku

మంగళార్చన 559:1,2,3,4,5,6,7

1.మంగళము క్రీస్తునకు మహిత శుభవార్తునకు మంగళము త్రిత్వస మాన్వితునకు మంగళము దూత జన మకుట మగు ప్రభువునకు మంగళము వేదాంత మాన్యునకును జయ మంగళము సదా శుభ మంగళము ||జయ||
2.కానాకుఁ జనుదెంచి కల్యాణమును మహిమ గా నొనరప్పను నీరు గాంచి ద్రాక్షా పానముగ మార్చి నీ ప్రథమాద్భుత ప్రతిష్ఠ భూనుతుఁడ తెల్పితివి మానితముగా ||జయ||
3.నీకు సంఘమునకు నిత్యమైన వివా హైకత్వమునకుఁ దగు నెచ్చరికగాఁ గైకొనెడి నీ సేవక వరుల పరిణయము నీ కరుణచే ధరను నిముడుగాక ||జయ||
4.ప్రేమానుబంధమునఁ బెనగి యీ దంపతులు వేమారు నీ మహిమ వెదకి భువిని కామాదులను గెల్చి కైవల్య పురమునకు క్షేమ మగు కృపనిచ్చి చేరనిమ్ము ||జయ||
5.ఆదికాలము నాబ్ర హాము శారా లెంతో నీ దయలో బ్రతికి యిల నెగడినట్టు ఈ దీన దంపతులు గాదిలిచే బ్రతుకుటకు నీ దయారసమొస గు మక్షయుండా ||జయ||
6.సంతానము గాంచి సద్భక్తిలో బుద్ధి మంతులై క్రైస్తవ మతము నందు అంత్యపర్యంతంబు నణుఁకువగఁ బెంచ నా ద్యంత రహితుండ స హాయ మిమ్ము ||జయ||
7.కర్తయైన క్రీస్తు కరుణయు దేవుని పరమపూర్ణ ప్రేమ ప్రబలము గను సురుచిరం బగు పరి శుద్ధాత్ము నైక్యత కలుగుఁగాక దంప తుల కనిశము ||జయ||

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.