Devara Nee Deevenalu |దేవర నీ దేవెనలు ధారళముగను

దైవాశీర్వాదము 564:1,2,3,4,5,6,7,8,9

1.దేవర నీ దేవెనలు ధారళముగను వీరలపై బాగుగ వేగమె దిగనిమ్ము పావన యేసుని ద్వారగను ||దేవర||
2.దంపతులు దండిగ నీ ధాత్రిలో వెలయుచు సంపదలన్
 సొంపుగ నింపుగ పెంపగుచు స హింపున వీరు సుఖించుటకై  ||దేవర||
3.ఈ కవను నీ కరుణన్ ఆకరువరకును లోకములో
 శోకము లేకయె యేకముగాఁ బ్రాకటముగను జేకొనుము    ||దేవర||
4.ఇప్పగిది నెప్పుడును గొప్పగు ప్రేమతో నొప్పుచు దా
 మొప్పిన చొప్పునఁ దప్పకను మెప్పుగ బ్రతుకగఁ బంపు కృపన్ ||దేవర||
5.తాపములు పాపములు మోపుగ వీరిపై రాకుండగాఁ
 గాపుగఁ బ్రాపుగ దాపునుండి యాపద లన్నియుఁ బాపుచును  ||దేవర||
6.సాధులుగన్ జేయుటకై శోధనలచే నీవు శోధింపగాఁ
 కదలక వదలక ముదమున నీ పాదము దాపునఁ బాదుకొనన్  ||దేవర||
7.మెండుగ భూమండలపు గండములలో వీరుండగను
 తండ్రిగ దండిగ నండనుండి వెండియు వానిని ఖండించవే   ||దేవర||
8.ఇద్దర వీరిద్దరును శుద్ధులై నిన్ను సేవించుటకై
 శ్రద్ధతోబుద్ధిగ సిద్ధ పడన్ దిద్దుము నీ ప్రియ బిడ్డలుగాన్    ||దేవర||
9.వాసిగ నీ దాసులము చేసిన యీ మొఱల్ దీసికొని
 మా సకలేశ్వర నీ సుతుఁడౌ యేసుని పేరిటఁ బ్రోవు మామేన్  ||దేవర||

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.