Pampumu Deva |పంపుము దేవా దీవెనలతో

ముగంపు పాట 614:1,2,3,4

1.పంపుము దేవా దీవెనలతోఁ పంపుము దేవా
 పంపుము దయ చేతఁ పతిత పావన నామ
 పెంపుగ నీ సేవఁ ప్రియమొప్ప నొనరింపఁ     ||పంపుము||
2.మా సేవ నుండిన మా వెల్తు లన్నియు
 యేసుని కొఱకు నీ వెసఁగ క్షమియించుచుఁ    ||పంపుము||
3.వినిన సత్యంబును విమలాత్మ మది నిల్పి
 దినదినము ఫలములు దివ్య ముగ ఫలియింపఁ   ||పంపుము||
4.ఆసక్తితో ని న్ననిశము సేవింప
 భాసురంబగు నాత్మ వాసి కెక్కఁగ నిచ్చి     ||పంపుము||

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.