పల్లవి

సదా కాలము నీతో నేను జీవించెదను యేసయ్యా.... (2)
యేసయ్యా....యేసయ్యా...యేసయ్యా.....యేసయ్యా.... (2)

చరనం 1

పాపాల ఊభిలో పడియున్న నన్ను నీ ప్రేమతో నన్ను లేపావయ్యా (2)
యే తోడు లేని నాకు నా తోడుగా నా అండగా నీవు నిలిచావయ్యా (2) 

చరనం 2

నీ వాత్సళ్యమును నాపై చూపించి నీ సాక్షిగ నన్ను నిలిపావయ్యా (2)
ఆశ్చర్య కార్యములు ఎన్నో చేసి నీ పాత్రగా నన్ను మలిచావయ్యా (2)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.