నీ కృప లేని క్షణము నీ దయలేని క్షణము |Nee Krupa Naku Chalayya

యేసయ్యా ……………
నీ కృప నాకు చాలయ్యా…. నీకృపలేనిదే
నే బ్రతుకలేనయ్యా, నీ కృప లేని క్షణము
నీ దయలేని క్షణము నేను వూహించలేను
యేసయ్యా…
నీ కృప నాకు చాలయ్యా…
నీ కృపలేనిదే నేనుండలేనయ్యా…|2|
నీ కృప లేని క్షణము నీ దయలేని క్షణము
నేవూహించలేనయ్యా.
యేసయ్యా  |2|

మహిమను విడచి మహిలోకి దిగివచ్చి
మార్గముగా మారి , మనిషిగ మార్చావు
మహినే నీవు మాధుర్యముగ మార్చి
మాదిరి చూపీ…మరురూపు నిచ్చావు …|2|
మహిలో నేను మహిమను పొంద
మహిమగా మార్చింది నీ కృప |2|
||యేసయ్యా నీ కృప||

ఆజ్ఞల మార్గమున  ఆశ్రయమును ఇచ్చి
ఆపత్కాలమున ఆదుకొన్నావు
ఆత్మీయులతో ఆనందింజేసి
ఆనందతైలముతో అభిషేకించావు |2|
ఆ ఆశ తీరఆరాధనజేసే అదృష్టమిచ్చింది నీ..కృప
ఆ ఆశతీర ఆరాధనజేసే అదృష్టమిచ్చింది నీ కృప
||యేసయ్యా నీ కృప||

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.