యేసయ్యా యేసయ్యా|Yesayya Yesayya

యేసయ్యా యేసయ్యా |2|
నిన్నే కీర్తించెదా, కృపను గూర్చి నే పాడెదా
నీ కృపను గూర్చి నే పాడెదా|2|

ఎండిన ఎడారిలో నా జీవితం
బీడుబారిపోగా|2|
సిలువ ప్రవాహం నీ జలధారలు|2|
నాలో ప్రవహించె నా యేసయ్య|2|
||యేసయ్యా యేసయ్యా||

నీవు ఉన్న నా హృదయము
ఆనంద భరితము కాగా|2|
ఆత్మ ప్రభావం నీ పరిశుద్ధతా|2|
నాలో నివహించె నా యేసయ్య|2|
||యేసయ్యా యేసయ్యా||

ఇంతకాల నిరీక్షణ కనుల
ముందుకు రాగా|2|
సియోనులో నీ ముఖము చూస్తూ  |2|
పరవసించి పాడాలి నా యేసయ్య |2|
||యేసయ్యా యేసయ్యా||

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.