నీవే నా ప్రాణం సర్వం |Neeve Na pranam Sarvam

నీవే నా ప్రాణం సర్వం
నీవే నా ధ్యానం గానం
యేసయ్యా నీవే ఆధారం (2)
నీవేగా నా ప్రాణం – యేసయ్యా నీవే జీవితం
యేసయ్యా యేసయ్యా యేసయ్యా యేసయ్యా..
హల్లెలూయా హల్లెలూయా ఆమెన్ హల్లెలూయా (2)          ||నీవే||

నా కోసమే కదా నీ ప్రాణమిచ్చినది
నీ రాకకే కదా నేనెదురు చూచునది (2)
నీవలె ఉందును నీలో వసించెదను (2)
అండా దండా కొండా నీవయ్యా
నాకున్న లోకం అంతా నీవయ్యా
అండా దండా కొండా నీవయ్యా
నీకన్నా వేరే ఎవరూ లేరయ్యా          ||నీవేగా||

నా కాపరి నీవే నా ఊపిరి నీవే
నా దారివి నీవే నా మాదిరి నీవే (2)
నీవలె ఉందును నీ వెంట సాగెదను (2)
అండా దండా కొండా నీవయ్యా
నాకున్న లోకం అంతా నీవయ్యా
అండా దండా కొండా నీవయ్యా
నీకన్నా వేరే ఎవరూ లేరయ్యా         ||నీవేగా||

Neeve Naa Praanam Sarvam
Neeve Naa Dhyaanam Gaanam
Yesayyaa Neeve Aadhaaram (2)
Neevegaa Naa Praanam – Yesayyaa Neeve Jeevitham
Yesayyaa Yesayyaa Yesayyaa Yesayyaa..
Hallelooyaa Hallelooyaa Aamen Hallelooyaa (2)          ||Neeve||

Naa Kosame Kadaa Nee Praanamichchinadi
Nee Raakake Kadaa Neneduru Choochunadi (2)
Neevale Undunu Neelo Vasinchedanu (2)
Andaa Dandaa Kondaa Neevayyaa
Naakunna Lokam Anthaa Neevayyaa
Andaa Dandaa Kondaa Neevayyaa
Neekannaa Vere Evaru Lerayyaa           ||Neevegaa||

Naa Kaapari Neeve Naa Oopiri Neeve
Naa Daarivi Neeve Naa Maadiri Neeve (2)
Neevale Undunu Nee Venta Saagedanu (2)
Andaa Dandaa Kondaa Neevayyaa
Naakunna Lokam Anthaa Neevayyaa
Andaa Dandaa Kondaa Neevayyaa
Neekannaa Vere Evaru Lerayyaa          ||Neevegaa||

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.