Inthati Premanu |ఇంతటి ప్రేమను వింతగ చూపను

ఇంతటి ప్రేమను వింతగ చూపను ఎంతటివాడనయా

సంతసమొందుచు జీవితమంతయు స్తోత్రము చేతునయా

అ.ప. : కరుణామయా – దయాహృదయా

1. కరగని కఠిన పాషాణం నా హృదయము గెలిచితివా

తరగని నీ ప్రేమను చాటను నన్నిల నీవు పిలచితవా

2. ఎండిన మోడు ఈ జీవితం చెగురింపగా చేసితివా

చెరిగని నీదు గ్రంధములో నా ప్రేరును నీవు రాసితివా

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.