Mano Vicharamu Kudadu neku ||మనోవిచారము కూడదు నీకు

మనోవిచారము కూడదు  నీకు  - మహిమ తలంపులే కావలెను
దిన  క్రమాన శాంతి గుణంబులు - దీనుల కిచ్చు చుందును
1. ఆలస్యమైనంత  మాత్రమున - అవి నెరవేరవనవద్దు   
కాలము పరిపూర్ణంబు కాగా - ఖచ్చితముగా అన్నియు నెరవేరును 
2. నిత్యానందము సత్యానందము - నీలోనే నే నమర్చితి 
అత్యానందము అగపడుచుండును - ఆలోచించు చున్న కొలది
3. కోరవు నీకు కావలసినవి - ఊరకనే నీకిచ్చెదను 
ధారాళముగా నిచ్చుటకు నా - ధన నిధి వస్తువు లన్నియు గలవు
4. నీరసపడకుము నీరస పడకుము - నీవే నా ఆస్తి గదా 
నా రక్తముతో సంపాదించితి - నన్ను నీ ఆస్తిగ గైకొనుము
5. నీకు కావలసినవి అడుగుము - నేను తప్పక ఇచ్చెదను 
నీకు ఇచ్చుట నాకానందము - నీవు అడుగుట ముచ్చట నాకు 
6. నీ కష్టములు నీ కోరికలు - నా కొరకే అవి యుండవుగా 
లేకుండగా జేసెదను అప్పుడు - లేడి వలె గంతులు వేయుదువు
7. నీ కవసరమైనవి కావలసిన - నిఖిల వస్తువుల కాజ్ఞాపింతును 
కాకుల కాజ్ఞ ఇచ్చి ఏలీ - యాకు ఆకలి తీర్చలేదా 
8. సైకిళ్ళు స్టీమర్లు బండ్లు - సంచారమునకు అవసరమా ! 
లోకులు కోరిన యెడల అవియూ - నీ కవి సులువుగా లభియించు 
9. ఎండయు, చలియు, వానయు, గాలియు - ఏమియు చేయనేరావు నిన్ను 
తిండికి, బట్టకు, బసకు, శుద్ధికి - తీరికకు ఏ కొదువయే  యుండదు
10.జంతువు, పశువు, పురుగు, పక్షి - జబ్బు ఏమియు చేయవు నీకు 
సంతోషముతో నా సందేశము - చాటగా అదియూ చాటుచునుండును
11.నీ బలహీనత తట్టు చూడకు - నా బలము తట్టిదిగో చూడుము 
నీ బలమునకు మించిన పనులు - నా బలమే గదా చేయవలెను
12.పాపివని నీకెవడు చెప్పెను - పావనుడవై యుండగను 
శాప మరణము రాదు నీకు - చావును చంపిన జీవము నేనే
13.నా రూప లావణ్యములు  - నీ రూపలావణ్యములగును     
నా రక్తము ప్రతి నిమిషము నీలో - ధారగా ప్రవహించును అది జీవము 
14.నా దూతలు  పరలోక శుద్దులు - నరలోకమునందలి  విశ్వాసులు  
నా దరిని నిలిచి నీ కొరకు - నను ప్రార్ధింతురు ఏమి భయము
15.శత్రువుల పత్రికాదులు నా - సన్నిధి లోనికి వచ్చినవి 
స్తోత్రము చేయుము అపుడవి - ధూళి క్రింద నెగుర గొట్టివేతును
16.నిన్నెవరైననేమియు అన్నను  - నేను ఊరు కొందునా 
నన్నన్నట్టే భావించు కొని - నరులకు తీర్పు విధింపనా
17.ఎవరేమియు నిన్నన్నను నీవు - ఏమియు అనకు బెదరకు వినకు 
అవి విని ప్రార్ధించుము క్షమియించుము - ఆశీర్వాద మిమ్ము మనసున
18.పగవారి యత్నములు  చూచి - పక పక నవ్వు చుండుము 
తెగ నరుకునది నీలో యున్నది - లెమ్ము వాడుము శూరుని వలెనె 
19.పగవారు హాని చేయుటకై - పట్టు కొందురు అయినను నీవు 
ఎగిరి పోదువు గనుక వారు - ఏమియు చేయ లేరు నిన్ను 
20.వెలుగు దూత వలె సైతాను - కలలో మాటలాడును 
పలుకును, రూపును బట్టి అతనిని - పారద్రోలుము పారిపోవును 
21.సాతానును మృత్యువును పాప - శాపాదులను గెలిచితిని 
నా తర్వాత వీటిని గెల్వ - నా సభకు సత్తువ నిచ్చితిని
22.నీకు తెలియకుండా నిన్ను - నేలను పడవేయును సైతాను 
ఆ కార్యంబు  నీ యపరాధ - మై యుండదు క్షమియింతును నేను 
28.మరలా ఆ స్థితి తట్టు నీవు - మరల  రాదు మరలిన యెడల 
బురదను కడిగిన జీవి మరల - బురదను పొరలిన దుస్థితి యబ్బును
29.పేతురు పడెను తనకు తెలియదు - కూత వినబడు కోడి కూయగ 
నా తట్టు చూచి విలపించెను - ఆ తరుణ మండే క్షమియించితి
30.అవిశ్వాసులతో అత్తి యుండకుము - అది నీ కెంతయు అపాయము 
ఇవి రుజువులతో వివరించిననూ - ఎంత చెప్పినను నమ్మనే నమ్మరు
31.వివిధము లైన చెడుగులు మాని - వేయుచు నడుచు కొనవలెను 
ఎవరైనా నను మాత్రమే ఆశ్ర - యించిన మోక్షములో చేర్చెదను 
32.నా మాటలుగల బైబిలు చొప్పున - నడచుచు మాదిరి చూపుము 
ఏ మానవునికైనను సరియే - ఎంతయైనను భోదించుము
33.ఎన్నో అద్భుతములు నీ చేత - యేసును స్వయముగా చేయింతు 
సున్న చుట్టెద  వ్యతిరిక్తములకు - చూచుకొనుము నా శక్తి ప్రభావము
34.నీ  చేత మంచి పనులెన్నో - నేను చేయించుచున్నాను 
ఈ చిత్రము నీకేమియు తెలియదు - ఇప్పుడే గంతులు వేయగలవు
35.పనులు జరుగుట లేదని అను - కొనవద్దు అనవద్దు 
మన మిద్దరము నందరమూ నా - పనిలో నుండగా ఫలమెట్లుండదు
36.బహిరంగముగా  ఫలితములు కన  - బడకున్నవని అనవద్దు 
బహుగా అంత రంగము నందలి - ఫలములు నాకు కనబడుచున్నవి
37.వాదములు కలహములు మాని - వరుసగా సత్యము వినవలెను 
వాదము వలన భేదము పెరిగి  - వరుసయే మొదలంటును చెడిపోవును
38.ఎన్ని ప్రార్ధనలు చేసిన కొందరు - ఏమియు మారనే మారరుగా
ఖిన్నుడవై యుండకుము నీది - క్రీస్తుది నేరము కాదు కాదు
39.ఎలియాజరును కార్యసిద్ధి - స్థలమునకు నడిపింప లేదా ? 
తెలుపకుండానే విశ్వాసులకు - తిన్నగా పనికి నడిపింప లేనా ! 
40.అన్ని భాషలతో నా వార్త - అందరికి అందింతువు 
అన్ని భాషలు ఎక్కడ నేర్చు - కొన్నారని ప్రజలందురు
41.పెంతెకోస్తు పండగ నాడాత్మ - పేతురాది శిష్యులకు 
వింతగా నొక్క నిమిషములోనే - విదేశ భాషలు నేర్ప లేదా
42.నేను పనులు చెప్పిన వారికి - నేను సొమ్ము ఇచ్చెదను 
నేను చెప్పని పనులు నావి - యైనను చేసిన క్షమించెదను
43.పాపము పాప ఫలితము చెప్పి - భయ పెట్టుట మంచిదే కాని 
పాపులు చెదిరి పోవుదురు నా - పంచకు రానే రారు రారు
44.పడినను పడిపోతి ననవద్దు - వడిగా లెమ్ము రమ్ము రమ్ము 
పడినా నన్న సైతానునకు - వశము చాడీ చెప్పును నాకు 
45.ముమ్మరముగా భోధించిన బలవం - తమ్ముగ ప్రజలను తేగలవు 
ముమ్మరముగా మేల్ చేసిన బలవం - తమ్ముగ ప్రజలను తేగలవు
46.నేను నీలో నీవు నాలో - లీనమైనట్టే యను కొనుము 
గాన నీకు లేని దేది - పోని దేది రాని దేది
47.సమస్త  దేశములలో జీవ - సౌకర్యము కలుగును నీకు 
అమాంతముగా దేశస్తులు నిన్ను - అన్ని చోట్ల కెత్తు కొని పోదురు
48.అడిగిన వివిగో అని అన్నాను - అందుకొనక ఊరకనే యుంటివి 
గడిచెను ఇట్లు ఎన్నో దినములు - కష్టములు తీరలేదు అయినను
49.నీ వస్తువులను ఎక్కడికైనా - దేవదూతలు కొని పోగలరు 
నీవు కోరిన వీలును బట్టి - నిన్ను కూడను కొనిపోగలరు
50.ఎల్లవారిని రక్షించుటకు - ఎన్నో తిప్పలు పడుచున్నాను 
అల్లరిగా మాట్లాడు కొందురు - అన్యులు ఈ సంగతి గ్రహింపక 
51.సంసోను బలము నీకిచ్చెద - సంతోషించుము సంతోషించుము 
హింసలన్నియు ప్రోగు చేయుము - ధ్వంసము చేయుము ధ్వంసము చేయుము
52.ఘనతయు కీర్తియు గలుగును నీకు  -  గానము చేయుము గానము చేయుము 
వినయమును భూషణముగా దాల్చి- ఘనపర్చుము  నా నామ మంతట 
53.నిన్నయాస  పెట్టెడి వార్త - విన్నా బెదర కున్న శాంతి 
నన్నా సమయమందున నీ - కన్ను చూచు చున్నా విశ్రాంతి
54.నా బోధలు  కొందరికి కొన్ని - నచ్చ జెప్పిన ముగియునా 
మీ భూగోళ మంతటికీ అవి - మిగుల త్వరగా పంపా లేవా !
55.నేను నీ పాపములు క్షమింతును - గాని నరులు క్షమింతురా 
గాన నీ తల వారి చేతుల - లోనికి వెళ్ల నీయరాదు
56.నీ పాపముల తట్టు చూడను - నీలోనున్న ఆశను జూతును 
పాప క్షమాపణ కొరకై  వేడుము - నా పరిశుద్ధత వైపే చూడుము
57.ఆకాశము  భూమియును పోయినా - నాకు పోయిన దేమియు లేదు 
నాకు నీవొక్కడవే యున్న - నాకు సమస్తమున్నట్టే 
58.నా యవతారమునకు ముందే - నీ అపరాధములు మోసితిని
నీ యతి క్రమాలు గెల్చితిని - నీకు బదులై  నాను గనుక
59.రక్షణ పత్రిక లెన్నో కోట్లు - రాజ్యములన్నిట చల్ల వలెన్ 
శిక్ష ప్రజలకు తొలగింపుము  నీ - సిద్ధాంత బోధనల వలన
60.అర్ధము కాని విషయములకు నీ -  వాందోళన పడకు చింతింపకు 
అర్ధమైన సంగతులను బట్టి - ఆనందించుము అనుసరించుము 
61.నేను పరిహారంబు చేయ - లేని కీడు లేనే లేదు 
నేను భువిలో దివిలో చేయ - లేని మేలు లేనే లేదు 
62.నన్ను నమ్మి విద్య నేర్చు - కొన్న యడల పండితులే 
అన్నిటిలో నీ అపజయమే జయ - మగును జయమును జయమగును 
63.నిన్ను రక్షించిన నేను - నీ స్వజనులను  కూడా రక్షింతు
కనిపెట్టి చూడుము నీకందరి - ననుగ్రహింతు నద్భుత రీతి
64.పేతురు నీడకే రోగులు బాగై - వేసిరి గంతులు సంతోషముతో 
నా తలంపు తోనే రోగులు - నయమై గంతులు వేయరా ?
65.మోషే వేసిన గుడార - మును పోలినది వేసెదవా ! 
మోషేతో మాట్లాడిన విధముగా - మోదముతో నీతో మాట్లాడెద
66.నేను  సృజించిన కొండలతోను - ప్రాణులతో, వృక్షాదులతో 
మానక మాటలాడుచూ వాటి - మనవులు ఆలకింతును
67.వార్తా పత్రికలందు రాకడ - గురుతులు తెలిసికొన గలవు
గురుతులు తెలిసిన యెడల భక్తుల - కూడికలో సిద్ధ పడగలవు
68.నన్ను సిద్ధము చేయు మనుచు - నరుడు అడిగిన తోడ్పడనా ? 
నన్ను, నా వాక్యమును, సభను - మన్నన చేసిన కొనిపోనా ?
69.మనసున నెమ్మది గాంచిన యెడల - మహిమ శరీరము దాల్చెదవు 
అనుమానములను అణచి వేయుచు - ఆయత్తము చేసెదను నిన్ను
70.ఏలియ, యెహేజ్కెలు, ఫిలిప్పు - ఎగిరి ప్రయాణము చేసిన  రీతి 
గాలిలో ఆత్మ నిన్ను గూడా - గ్రక్కున గొనిపోవుట కష్టంబా

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.