Gadachina Kaalamantha

గడచిన కాలమంతా నిలిచితివి నా చెంత
నడిపితివి కృపచేత యేసయ్యా
విడువక కాచిన నా ప్రాణదాతా

అ.ప: ఆరాధన – ఆరాధన – నీకే నీకే విశ్వనేత

1. చీకటి కామ్ముకురాగా – మార్గము మూసుకుపొగా
నను ఆగిపోనీలేదే
అరణ్యములో బాటలు వేసి – వంకర త్రోవలు తిన్నగ చేసి
క్షేమము పంపిన యేసయ్యా నా యేసయ్యా

2. శత్రువు మీదకు రాగా ఆప్తులు దూరము కాగా
నను ఓడిపోనీలేదే
విరోధులను ఆటంకపరచి – నా పక్షమున యుద్దము జరిపి
విజయము పంపిన యేసయ్యా నా యేసయ్యా

3. జగతికి యేసుని చూపించి – జనులకు రక్షణ చాటించి
ప్రతి క్రైస్తవుడొక తారకలా – నిలవాలి వెలుగును పంచి

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.