మధుర మధుర మధురసేవ |Madhura Madhra Seva

మధుర మధుర మధురసేవ – యేసు ప్రభు సేవ
 
దేవదూతకును లేని దైవజనుని సేవ 
దేవసుతిని సంఘ సేవ దివ్యమౌ సువార్త సేవ 
  
పరిశుద్ధాత్మ ప్రోక్షణముచే ప్రజ్వరిల్లుసేవ 
పరిమళించువాక్య సేవ ప్రతిఫలించు సాక్ష్య సేవ 
  
ప్రభుని పేర ప్రజల యెదుట ప్రవచనాల సేవ 
ప్రజల పేర ప్రభుని యెదుట ప్రార్ధనలువచించు సేవ 
  
భాగ్యభోగనిధులు లేని - భారభరితసేవ 
బాష్పసిరులలోన మెలగి బాధలను వరించు సేవ 
  
సిలువమూర్తి కృపలు జాట సిగ్గుపడని సేవ 
సిలువనిందలను భరింప శిరమువంచి మురియు సేవ 
  
లోకజ్ఞాని అపహసించు శోకమూర్తి సేవ
లోకులను దీవించు సేవ లోకమును జయించు సేవ 
  
దైవజనుడ మరువకోయి దైవపిలుపునోయి
దైవనీతివదలకోయి దేవుడు దీవించునోయి 
  

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.