Deva Ma Kutumbamu |దేవా మా కుటుంబము

దేవా మా కుటుంబము – నీ సేవకే అంకితము (2)
ఈ శాప లోకాన – నీ సాక్షులుగా నిలువ
నీ ఆత్మతో నింపుమా (2)           ||దేవా||

కాపరి మా యేసు ప్రభువే – కొదువేమి లేదు మాకు
మాకేమి భయము – మాకేమి దిగులు
నీకే వందనములయ్యా
లోబడి జీవింతుము – లోపంబులు సవరించుము
లోకాశలు వీడి – లోకంబులోన
నీ మందగా ఉందుము          ||దేవా||

సమృద్ధి జీవంబును – సమృద్ధిగా మాకిమ్ము
నెమ్మది గల ఇల్లు – నిమ్మళమగు మనస్సు
ఇమ్మహిలో మాకిమ్మయ్యా
ఇమ్ముగ దయచేయుము – గిన్నె నిండిన అనుభవము
ఎన్నో కుటుంబాల ధన్యులుగా జేయంగా
మమ్ములను బలపరచుము         ||దేవా||

ఏ కీడు రాకుండగా – కాపాడుము మా పిల్లలను
లోక దురు వ్యసనంలా – తాకుడు లేకుండా
దాచుము నీ చేతులలో
ఒలీవ మొక్కల వలెను ద్రాక్షా తీగెలను పోలి
ఫల సంపదలతోను – కలకాలము జీవించ
కురుపించుము నీ దీవెనలన్         ||దేవా||

పెంపారు జేయుము మాలో – సొంపుగ నీ ఘన ప్రేమన్
నింపుమా హృదయములు – శాంతి భాగ్యంబులతో
సంతసంబుగ సాగెదము
వింతైన నీ ప్రేమను – అంతట ప్రకటింతుము
కొంత కాలమే మేము – ఉందుము లోకాన
చెంత చేరగ కోరెదము
నీ చెంత చేరగ కోరెదము            ||దేవా||

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.