అడుగుడి మీకు ఇవ్వబడును |Adugudi Meeku Ivvabadunu

అడుగుడి మీకు ఇవ్వబడును
వెదకుడి మీకు దొరుకును (2)
తట్టుడి మీకు తీయబడును (2)
అని యేసుడు మీతో చెప్పుచుండగా
అడగక వెదకక తట్టక తిరుగుచుందురా
తిరుగుచుందురా మీరు తిరుగుచుందురా         ||అడుగుడి||

అడగమని నా యేసు మీకు చెప్పగా
అడగక ఈ ఆగడాలు దేనికి (2)
ఈ క్షణమే యేసయ్యను చేరుకో
అడిగి నీ దీవెనలు పొందుకో
పొందుకో దీవెనలు పొందుకో          ||అడుగుడి||

వెదకమని నా ప్రభువు మీకు చెప్పగా
వెదకక ఈ వాదులాట దేనికి (2)
వెంటనే యేసయ్యను వేడుకో
పోగొట్టుకున్న ఫలములన్ని దొరుకును
దొరుకును నీ ఫలములన్ని దొరుకును        ||అడుగుడి||

తట్టమని నా తండ్రి మీకు చెప్పగా
తట్టక ఈ తడవులాట దేనికి (2)
తక్షణమే తండ్రి తట్టు తిరుగుము
తెరువబడిన మార్గములో సాగుము
సాగుము మార్గములో సాగుము           ||అడుగుడి||

Adugudi Meeku Ivvabadunu
Vedakudi Meeku Dorukunu (2)
Thattudi Meeku Theeyabadunu (2)
Ani Yesudu Meetho Cheppuchundagaa
Adagaka Vedakaka Thattaka Thiruguchunduraa
Thiruguchunduraa Meeru Thiruguchunduraa          ||Adugudi||

Adagamani Naa Yesu Meeku Cheppagaa
Adagaka Ee Aagadaalu Deniki (2)
Ee Kshaname Yesayyanu Cheruko
Adigi Nee Deevenalu Ponduko
Ponduko Deevenalu Ponduko            ||Adugudi||

Vedakamani Naa Prabhuvu Meeku Cheppagaa
Vedakaka Ee Vaadulaata Deniki (2)
Ventane Yesayyanu Veduko
Pogottukunna Phalamulanni Dorukunu
Dorukunu Nee Phalamulanni Dorukunu          ||Adugudi||

Thattamani Naa Thandri Meeku Cheppagaa
Thattaka Ee Thadavulaata Deniki (2)
Thakshaname Thandri Thattu Thirugumu
Theruvabadina Maargamulo Saagumu
Saagumu Maargamulo Saagumu            ||Adugudi||

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.