అత్యున్నత సింహాసనముపై|Athyunnatha Simhaasanamupai

అత్యున్నత సింహాసనముపై ఆసీనుడా
దేవ దూతలు ఆరాధించు పరిశుద్ధుడా
యేసయ్యా నా నిలువెల్ల నిండియున్నావు
నా మనసార నీ సన్నిధిలో
సాగిలపడి నమస్కారము చేసేదా
సాగిలపడి నమస్కారము చేసేదా (2)

ప్రతి వసంతము నీ దయా కిరీటమే
ప్రకృతి కలలన్నియు నీ మహిమను వివరించునే (2)
ప్రభువా నిన్నే ఆరాధించెద
కృతజ్ఞాతార్పణలతో – కృతజ్ఞాతార్పణలతో (2)         ||అత్యున్నత||

పరిమలించునే నా సాక్ష్య జీవితమే
పరిశుద్ధాత్ముడు నన్ను నడిపించుచున్నందునే (2)
పరిశుద్ధాత్మలో ఆనందించెద
హర్ష ధ్వనులతో – హర్ష ధ్వనులతో (2)           ||అత్యున్నత||

పక్షి రాజువై నీ రెక్కలపై మోసితివే
నీవే నా తండ్రివే నా బాధ్యతలు భరించితివే (2)
యెహోవ నిన్నే మహిమ పరచెద
స్తుతి గీతాలతో – స్తుతి గీతాలతో (2)      ||అత్యున్నత||

Athyunnatha Simhaasanamupai Aaseenudaa
Deva Doothalu Aaraadhinchu Parishudhdhudaa
Yesayyaa Naa Niluvella Nindiyunnaavu
Naa Manasaara Nee Sannidhilo
Saagilapadi Namaskaaramu Chesedaa
Saagilapadi Namaskaaramu Chesedaa (2)

Prathi Vasanthamu Nee Dayaa Kireetame
Prakruthi Kalalanniyu Nee Mahimanu Vivarinchune (2)
Prabhuvaa Ninne Aaraadhincheda
Kruthagnathaarpanalatho – Kruthagnathaarpanalatho (2)         ||Athyunnatha||

Parimalinchune Naa Saakshya Jeevithame
Parishudhdhaathmudu Nannu Nadipinchuchunnandune (2)
Parishudhdhaathmalo Aanandincheda
Harsha Dhvanulatho – Harsha Dhvanulatho (2)          ||Athyunnatha||

Pakshi Raajuvai Nee Rekkalapai Mosithive
Neeve Naa Thandrive Naa Bhaadhyathalu Bharinchithive (2)
Yehova Ninne Mahima Paracheda
Sthuthi Geethaalatho –  Sthuthi Geethaalatho (2)        ||Athyunnatha||

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.