దేవా నీవే నా ఆశ్రయము | Deva Neeve Naa Ashrayamu

దేవా నీవే నా ఆశ్రయము
దేవా నీవే నా శరణము
యెహోవా నీవే నా రక్షణ
ప్రభూ నీవే నా ఆధారము

1 . కరుణించు దేవా కరుణాల వాల
నీ విరోధిని అపరాధిని
పాపిని నిరాశ్రయను
నీవే నా అరుణోదయము అరుణోదయము

2 . రాజాధిరాజా ఘనపరిచెదను
నీ నామము స్తుతియించెదను
మహోన్నతుడా
నీ కీర్తిని కొనియాడెదను కొనియాడెదను

https://drive.google.com/file/d/1HuoorW08y00E7vo0Q2kZPXlOL9vFYP6B/preview

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.