Raja jagamerigina na yesu raja | రాజ జగమెరిగిన నా యేసురాజా

రాజ జగమెరిగిన నా యేసురాజా
రాగాలలో అనురాగాలు కురిపించిన 
మన బంధము - అనుబంధము 
విడదీయగలరా - ఎవరైనను - మరి ఏదైనను ? 

దీన స్థితియందున - సంపన్న స్థితియందున 
నడచినను - ఎగిరినను - సంతృప్తి కలిగి యుందునే 
నిత్యము ఆరాధనకు - నా ఆధారమా 
స్తోత్రబలులు నీకే - అర్పించెద యేసయ్యా || రాజ || 

బలహీనతలయందున- అవమానములయందున 
పడినను - కృంగినను - నీ కృపకలిగి యుందునే 
నిత్యము ఆరాధనకు - నా ఆధారమా 
స్తోత్రబలులు నీకే - అర్పించెద యేసయ్యా || రాజ ||

సీయోను షాలేము - మన నిత్య నివాసము 
చేరుటయే నా ధ్యానము - ఈ ఆశ కలిగి యుందునే నిత్యము 
ఆరాధనకు - నా ఆధారమా 
స్తోత్రబలులు నీకే - అర్పించెద యేసయ్యా || రాజ ||

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.