Category Archives: Sri. Mungamoori Devadas

Sarvaloka Prabhuvunaku || సర్వలోక ప్రభువునకు

సర్వలోక ప్రభువునకు సంపూర్ణ జయము సర్వలోక ప్రభువు గనుక నిశ్చయమైన జయము..(2) రాజ్యసువార్త ప్రకటించు సభకు జయము క్రీస్తులో అన్నీచోట్ల(2) వారికి జయము…(సర్వలోక) తండ్రికిని కుమారునికిని పరిశుద్ధాత్మకును జయము ఇహపరములయందు(2) శాశ్వతకాలము జయము…(సర్వలోక)

Read more

దేవ సంస్తుతి చేయవే మనసా |deva samsthuthi

దేవ సంస్తుతి చేయవే మనసా శ్రీ-మంతుడగు యెహోవ సంస్తుతి చేయవే మనసా దేవ సంస్తుతి చేయుమా నా – జీవమా యెహోవా దేవుని పావన నామము నుతించుమా – నా యంతరంగములో వసించు నో సమస్తమా      ||దేవ|| జీవమా, యెహోవా నీకు – జేసిన మేళ్ళన్ మరువకు (2) నీవు చేసిన పాతకంబులను – మన్నించి జబ్బు లేవియున్ లేకుండ జేయును – ఆ కారణముచే           ||దేవ|| చావు గోతినుండి నిన్ను – లేవనెత్తి దయను గృపను (2) జీవ

Read more
« Older Entries