Category Archives: DGS Dinakaran

Rammanuchunnadu

రమ్మానుచున్నాడు – నిన్ను ప్రభు యేసు వాంఛతో తన కరము చాపి – రమ్మనుచున్నాడు 1. ఎటువంటి శ్రమలందును – ఆదరణ నీ కిచ్చునని గ్రహించి నీవు యేసునిచేరినా – హద్దులేని యింపునొందెదవు !!రమ్మాను!! 2. కన్నీరంతా తుడుచును – కనుపాపవలె కాపాడున్ కారు మేఘమువలె కష్టములు వచ్చినను కనికరించి నిన్ను కాపాడును !!రమ్మాను!! ౩. సొమ్మసిల్లు వేళలో – బలమును నీ కిచ్చును ఆయన నీ వెలుగు రక్షణ అయినందున ఆలసింపక నీవు త్వరపడి రమ్ము !!రమ్మాను!! 4. సకల వ్యాధులను –

Read more

Rammanu chunnadu |రమ్మను చున్నాడు నిన్ను ప్రభు యేసు

రమ్మను చున్నాడు నిన్ను ప్రభు యేసు వాంచతో తన కరము చాపి -రమ్మను చున్నాడు ఎటు వంటి శ్రమలందును – ఆధరణ నీ కిచ్చునని గ్రహియించి నీవు యేసును చూచిన – హద్దు లేని ఇంపు నొందెదవు కన్నీరంతా తుడుచును- కను పాపవలె కాపాడున్‌ కారు మేఘమువలె కష్టములు వచ్చినను – కనికరించి నిన్ను కాపాడున్‌ సొమ్మసిల్లు వేళలో బలమును నీకిచ్చును – ఆయన నీ వెలుగు రక్షణ అయినందున – ఆలసింపక నీవు త్వరపడి రమ్ము సకల వ్యాదులను స్వస్థపరుచుటకు – శక్తిమంతుడగు

Read more
Recent Entries »